For Booking Turf Please Contact on This Number 9806748562/ 9806748564

सदस्यता नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सुचना

सदस्यता नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सुचना

यस द ओसन क्लब दलभन्ज्याङ गोरखा का सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुलाई आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्नु हुनका लागी यसै सुचना अनुसार जानकारी गराईन्छ।